Artikel op website cobouw

Artikel op website cobouw

Op 13 april is op de website van cobouw een artikel van ons gepubliceerd over spoortrillingen. Check de link hieronder!


Voorkom slapeloze nachten door spoortrillingen bij nieuwbouw


Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein

Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein

Voor NSO en het Ministerie van Defensie werken wij met onze partners Neo en de Universiteit Utrecht op dit moment aan fase 2 van het SBIR-programma: “Hyperspectrale satellietdata voor het bepalen van begaanbaarheid van terrein”. In deze fase ontwikkelen wij aan de hand van een aantal pilotgebieden aan het genereren van een analyse tool. Een van de producten die onze analysetool genereert is een bodem- en vegetatieclassificatie.

Hiervoor wordt hyperspectrale satellietdata van de PRISMA satelliet gebruikt. Samen met informatie over vochtgehalte en topografie is dit belangrijke input voor defensie om de begaanbaarheid en draagkracht van het terrein te bepalen. Vooral in gebieden waar er weinig informatie beschikbaar is en er geen mogelijkheid is voor verkenningsmissies, is dit belangrijke strategische informatie.

Foto: Ministerie van Defensie

Modelleren van modderstromen door bezwijken van dammen voor opslag van mijnafval

Modelleren van modderstromen door bezwijken van dammen voor opslag van mijnafval

Mònica Novell Morell successfully defended her MSc thesis Geo-Engineering from TU Delft Department of Geoscience and Engineering. Her thesis was on modelling of dam breach flows of mine tailing storage facilities. Mònica tested the performance of the numerical models FLO-2D and HEC-RAS. Dam breach modelling is one of the most important aspects in the risk assessment of mine tailing dams in case of failure like Brumandinho in 2019.

Mònica also compared the numerical models with a simpler GIS-based approach. This can be solution for a high-level safety and environmental impact assessment of the several hundreds of tailing storage facilities that exist in the Brazilian state of Minas Gerais alone, and the thousands of mine tailing storage facilities that are present worldwide. At Cohere Consultants we are very proud of Mònica for achieving this great result!

Internoise 2021

Internoise 2021

Op 4 augustus 2021 geeft Eliam een presentatie op het 50e International Congress Noise Control Engineering, oftewel Internoise. De titel van zijn presentatie luidt:  'Vibration source properties of cargo trains: free field vibration and track side measurement analysis'. Voor meer informatie zie: https://internoise2021.org/

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

Studie prioritering CC2/CC3 gebouwen afgerond

Het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) start met het vaststellen bij welke gebouwen versterking wenselijk is in verband met het risico op bezwijken bij een (mogelijke toekomstige) aardbeving. Daarbij gaat het om woningen, maar de NCG kent ook speciale programma’s voor scholen, zorginstellingen, erfgoed en boerderijen. Gebouwen met een CC2/CC3 gevolgklasse, zoals winkels, verenigingsgebouwen of sporthallen, zijn veelal nog niet in de werkvoorraad van de NCG opgenomen.

Om zo efficiënt mogelijk vast te stellen of, en zo ja welke objecten aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd heeft de NCG aan TTE Consultants en Cohere Consultants gevraagd een prioriteringssystematiek voor de objecten te ontwikkelen. De randvoorwaarde daarbij was dat uitsluitend openbaar beschikbare data werd gebruikt. Het gereed komen van de prioriteringsmethode is een eerste stap. Aan de hand van de prioritering kan de NCG bepalen welke objecten daadwerkelijk op constructieve kwetsbaarheid worden onderzocht en eventueel aan de werkvoorraad moeten worden toegevoegd.

Wheel out-of-roundness

Wheel out-of-roundness

In collaboration with Ricardo Rail, Cohere Consultants is studying the influence of wheel out-of-roundness on environmental vibration levels. The study is commissioned by ProRail and includes data-analysis of measured accelerations at axle level in combination with measured vibration levels at free field.

The goal is to increase understanding on how to reduce environmental vibration impact of railway lines in the Netherlands.

Versterking van ons team

Per 1 oktober is Pim van der Male ons team komen versterken! Hij heeft de afgelopen jaren gewerkt aan zijn promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van een gekoppelde aanpak van de dynamica van offshore windturbines.

Pim blijft ook bij de TU Delft werkzaam, waardoor hij een mooie schakel vormt tussen Cohere Consultants en de TU Delft. Pim is sterk constructief onderbouwd en heeft grondige kennis van dynamica van constructies. Een mooie aanvulling op ons team!

Commissie Mijnbouwschade

Vanaf 1 juli 2020 kunnen particulieren en micro-ondernemers die denken dat zij schade hebben door mijnbouw zich melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Siefko Slob van Cohere Consultants is een van de vier leden van de Commissie.

De leden van de Commissie zijn benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, voor maximaal 4 jaar. Het benoemen van de leden gebeurt onpartijdig en op basis van deskundigheid. De website van de Commissie is hier te vinden.

Vernieuwde website i4damsafety.com

Het consortium i4damsafety waar Cohere Consultants onderdeel van uitmaakt, heeft een vernieuwde website! Zie www.i4damsafety.com. Het internationale consortium bestaat uit partijen met hoogwaardige kennis op het gebied van monitoren, grondonderzoek, grondmechanica en geotechnische- en geologische risico-analyses.

I4damsafety voorziet een integrale aanpak waarmee de veiligheid van met name mijnbouwdammen vergroot kan worden. Het bezwijken van meerdere mijnbouwdammen in de afgelopen paar jaar in Brazilie heeft aangetoond dat een verhoging van het veiligheidsniveau in veel gevallen nodig is.

DRR-Team verslag dambreuk Brazilië gepubliceerd

Op 25 januari 2019 bezweek een grote mijnafval opslag in de buurt van Brumadinho. Dit gaf aanleiding tot DRR-Team missies in oktober en november 2019 waaraan Cohere Consultants heeft deelgenomen.De bevindingen van de missies zijn vastgelegd in het rapport van het DRR-team, dat hier kan worden gedownload.